Geschäftsbedingungen

Algemene Voorwaarden

Versie 1.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25/01/2019.

Inleiding

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van de website gaat u volledig akkoord met deze servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dan krijgt u geen toegang tot het gebruik van de diensten op de website.

Door de site te bezoeken en/of iets te kopen, neemt u deel aan de “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een link. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, leveranciers, klanten en verkopers.

Het aanvaarden van de algemene voorwaarden is verplicht om een bestelling te plaatsen. Door te bestellen, bevestigt u de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te accepteren. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar en zijn te vinden op deze pagina.

Bedrijfsgegevens

Hartensteler is gevestigd te Meir 78, 2000 Antwerpen, België en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0739.914.218

Contactgegevens:

Website: www.hartensteler.com
E-mail: info@hartensteler.com

Hartensteler BV
Meir 78
2000 Antwerpen
België

Aanbod

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend, tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld staat.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief 21% BTW;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De producten worden zo gedetailleerd mogelijk weergegeven, aangevuld met zoveel mogelijk informatie, zoals afmetingen en andere productspecificaties.

Aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor nabestellingen. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden.

Het kan voorkomen dat de kleuren van de producten op het computerscherm van de consument niet levensecht worden weergegeven. Dat kan te maken hebben met de instellingen van het scherm.

Prijzen

Het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

In de vermelde periode worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. Deze gebondenheid aan schommelingen en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Hartensteler streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen voor de verschillende producten die worden verkocht. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst te claimen of te veronderstellen.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Betaling

Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het betalingsplatform van Mollie. Mollie biedt voor Hartensteler de volgende betalingsmogelijkheden aan:

 • Bancontact/Mister Cash
 • Kredietkaarten (Mastercard, Visa, American Express)
 • PayPal
 • iDeal
 • KBC/CBC
 • Belfius Direct Net
 • ING Home’Pay
 • SOFORT Banking
 

Hartensteler gaat pas over tot levering wanneer de betaling goed is ontvangen. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door de ondernemer gewezen op de te late betaling en gunt de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, = 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

De consument gaat er mee akkoord om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de site worden gedaan. Hij gaat er verder mee akkoord dat de account- en betalingsinformatie, inclusief het e-mailadres, de betaalmethode en de vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bijgewerkt worden, zodat de ondernemer de transacties kan voltooien en bij een probleem de consument zo nodig kan contacteren. Prijzen kunnen op elk moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle betalingen worden in Euro (€) uitgevoerd.

Hartensteler behoudt zich het recht om eender welke bestelling te weigeren. Hartensteler kan naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken.

Voorraad

De door Hartensteler aangeboden artikelen worden beheerd in een database. Mocht het desondanks toch voorkomen dat een door de consument besteld en betaald product niet meer leverbaar is, dan zal het betaalde bedrag onmiddellijk terug worden gestort op de bankrekening van de consument waar de aankoop mee gedaan werd.

Ook de betaalde verzendkosten worden teruggestort. Indien Hartensteler niet in het bezit is van de bankgegevens van de consument, zullen zij die via e-mail bij opvragen. Dit geeft echter geen recht op schadevergoeding.

Levering

Hartensteler zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hartensteler kenbaar heeft gemaakt. Hartensteler zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft hierover bericht.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hartensteler zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij Hartensteler tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hartensteler kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging, diefstal of verlies van artikelen tijdens het transport.

Wanneer een pakket niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij het transportbedrijf “bpost”. Gedurende de periode van dat onderzoek kan niet overgegaan worden tot terugbetaling van de bestelde items of tot het toesturen van een andere zending.

Verzendkosten

Voor alle verzendingen (nationaal en internationaal) werkt Hartensteler met bpost.  Alle worden in België gratis verzonden.

Voor leveringen buiten België maar wel in Europa wordt het vast tarief van €5,95 gehanteerd. 

Bij een omruiling worden eveneens verzendkosten aangerekend aan de consument.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Indien er van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat met verpakking aan Hartensteler geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, informeert de consument Hartensteler via e-mail op: info@hartensteler.com.

De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Als de consument beroep doet op het herroepingsrecht, vergoedt Hartensteler alle betalingen die zij van de consument ontvangen hebben, exclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van de keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste standaardtype dat wordt aangeboden door Hartensteler), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop Hartensteler geïnformeerd werd over de beslissing van de consument. Hartensteler zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat de consument voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven.

De consument zal de goederen niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij herroepingsrecht heeft uitgeoefend, terugsturen. De deadline is voldaan wanneer de goederen teruggestuurd zijn voordat de periode van 14 dagen is verstreken. Hartensteler kan de terugbetaling weigeren tot de goederen terug ontvangen zijn. Beschadigde of omgewisselde goederen door de koper komen niet in aanmerking voor herroeping.

Onnauwkeurigheden

Af en toe kan er informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Hartenstelers behoudt zich het recht om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de algemene voorwaarden op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat de consument zijn bestelling heeft ingediend).

Hartensteler is niet verplicht om informatie in deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de algemene voorwaarden om aan te geven dat alle informatie in de algemene voorwaarden bijgewerkt zijn.

Privacybeleid

Hartensteler respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom werd er een apart privacybeleid opgemaakt dat u hier kan lezen: Privacybeleid.

Cookiebeleid

De website van Hartensteler gebruikt cookies en daarom werd er een apart gedeelte over het cookiebeleid gemaakt waarin beschreven wordt hoe Hartensteler cookies hanteert. Dit beleid kan u hier lezen: Cookiebeleid.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders beschreven, is de site en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en grafieken op de site (samen de “inhoud”) en de handelsmerken en logo’s daarin (de “Merken”) eigendom van Hartensteler en worden beschermd door de auteursrecht wetten.

De inhoud en de tekens worden zoals het is op de site aangeboden ter informatie en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de site, inhoud of tekens worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd, verkocht of anderszins uitgebuit voor welk commercieel doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij Hartensteler zijn services aanbiedt, worden beheerst in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Wijzigingen

Hartensteler behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen. Op deze pagina vindt u dan ook altijd de meest recente versie.